[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 831 / ดาวน์โหลด : 367 ) เจ้าของ นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
31/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 820 / ดาวน์โหลด : 438 ) เจ้าของ นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
31/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 792 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประสาน กองทอง
30/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ We CARE เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 744 / ดาวน์โหลด : 429 ) เจ้าของ นายประสาน กองทอง
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 515 / ดาวน์โหลด : 456 ) เจ้าของ นายชุมพล น้อยถนอม
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนาบทเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เรื่อง พระไตรปิฎก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 452 ) เจ้าของ นายชุมพล น้อยถนอม
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยี เสมือนจริง ( อ่าน : 436 / ดาวน์โหลด : 470 ) เจ้าของ นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความ สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( อ่าน : 776 / ดาวน์โหลด : 337 ) เจ้าของ นางมยุรี เสนไสย
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
29 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 1006 / ดาวน์โหลด : 424 ) เจ้าของ นางมยุรี เสนไสย
29/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( อ่าน : 641 / ดาวน์โหลด : 446 ) เจ้าของ นายจรัส ที่รัก
28/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องเสียง ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเ( อ่าน : 614 / ดาวน์โหลด : 321 ) เจ้าของ นายจรัส ที่รัก
28/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 747 / ดาวน์โหลด : 418 ) เจ้าของ นางสุภาวดี ภาระดี
31/ม.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา(Model for Academic Quality Development of Students in Sichomphusuksa School) ( อ่าน : 1363 / ดาวน์โหลด : 542 ) เจ้าของ นางสุภาวดี ภาระดี
16/ธ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 วงเดือน รุมฉิมพลี . 2561. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model)( อ่าน : 580 / ดาวน์โหลด : 504 ) เจ้าของ นางวงเดือน รุมฉิมพลี
2/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกลยุทธ์การอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 620 / ดาวน์โหลด : 505 ) เจ้าของ นางวงเดือน รุมฉิมพลี
2/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 713 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นางจันทิมา ไปดี
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 350 / ดาวน์โหลด : 423 ) เจ้าของ นางสมันตชิดา ฦาชา
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 894 / ดาวน์โหลด : 419 ) เจ้าของ นางสุกัลยา แววไธสง
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ( อ่าน : 772 / ดาวน์โหลด : 430 ) เจ้าของ นางสุกัลยา แววไธสง
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 721 / ดาวน์โหลด : 394 ) เจ้าของ นางบัวไข บุญอนันต์
27/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>