[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เจ้าของผลงาน : นางเรณู นันททิพรักษ์
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 2704    จำนวนการดาวน์โหลด : 274 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้ศึกษา           นางเรณู  นันททิพรักษ์
สถานที่ศึกษา     โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่ทำการศึกษา  2563

บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ คือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 12 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จำนวน  18  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  15 คน คณะกรรมการสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 35 คน  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 30 คน          รวม 110  คน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ คือครูผู้สอนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา(ร่าง)รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโครงงานโรงเรียนสีชมพูศึกษา  จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  และนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงานทำการสอน จำนวน 900 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ระยะที่ 3 การนํารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model ไปใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือครูผู้สอนโครงงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน  48 คน  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงานทำการสอน จำนวน 1,920 คน  ระยะที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือครูผู้สอนโครงงาน จำนวน  48 คน นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงานทำการสอน จำนวน 1,920 คน
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แบบสนทนากลุ่ม  2) แบบสอบถาม 3) แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล 4) แบบทดสอบ 5) แบบสัมภาษณ์  6) แบบประเมินสมรรถภาพ 6) แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ 7) แบบประเมินโครงงาน 8) แบบประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล 9) แบบสอบถามความพึงพอใจ
10) แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( %) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที       (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  นำเสนอข้อมูลของการวิจัย         ในลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนาความประกอบตาราง
             ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยวิธี      เชิงคุณภาพ พบว่าสภาพจริงที่ปรากฏด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะ      พลเมืองดิจิทัล ด้วยวิธีเชิงปริมาณพบว่า สภาพปัจจุบัน รายด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดจนถึงค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี้ ด้านบรรยากาศขององค์กร (µ = 2.33, σ = 0.68) ด้านนโยบายของสถานศึกษา  (µ = 2.33, σ = 0.66) ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (µ = 2.29, σ = 0.65)  และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล (µ = 2.06, σ = 0.27) และมีความต้องการรายด้านเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยความต้องการสูงสุดจนถึงค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี้ ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี  (µ = 4.73, σ = 0.20)  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (µ = 4.66, σ = 0.32)  ด้านนโยบายของสถานศึกษา          (µ = 4.66, σ = 0.40) และ ด้านบรรยากาศขององค์กร (µ = 4.63, σ = 0.33) 
           2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
               รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ไดแก องค์ประกอบที่ 1  หลักการ  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค  องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  (Survey and Need Analysis : S)  สำรวจวิเคราะห์ความต้องการ ขั้นที่ 2  (Method Integrating to Content : M)  วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ ขั้นที่ 3  (Activity Creating to Experiential Learning : A) กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (MINE) 4 ขั้น ดังนี้ (1) (Mindset : M) ขั้นปรับเปลี่ยนวิธีคิด (2) (Inspiration : I)  ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ (3) (Nature of Learning : N)  ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ (4) (Empowerment : E) ขั้นนำไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ  ขั้นที่ 4 (Reflection of Learning Core : R) สะท้อนแก่นการเรียนรู้ ขั้นที่ 5  (Technology Evaluation : T)  นำสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี องค์ประกอบที่  4 การวัดและประเมินผล  องค์ประกอบที่  5  ปจจัยความสำเร็จ และ องค์ประกอบที่  6  เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดเงื่อนไขการนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ไปใช้เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งด้านผู้ปฏิบัติ และด้านบริบทที่เกี่ยวข้อง
               ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ(ร่าง)รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณาเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นไปได้             ( = 4.49 , S.D. = 0.36)  ด้านความสอดคล้อง  ( = 4.43 , S.D. = 0.30)  และด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ( = 4.35 , S.D. = 0.24)
               3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
                   3.1  ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยและร้อยละของผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการและหลังอบรม            เชิงปฏิบัติการ พบว่า ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงงานมีความรู้ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับต่ำ ( =8.44 , % = 42.19)  หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงงานมีความรู้ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับสูงมาก ( = 17.10 , % = 85.52)
                   3.2 ผลการประเมินสมรรถภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณาเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด พบว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยแต่ละองค์ประกอบมีความชัดเจนเหมาะสมและสัมพันธ์กัน ( = 3.71 , S.D. = 0.46)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     ( = 3.58 , S.D. = 0.61)  มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ( = 3.56 , S.D. = 0.62)  ประเมินและสรุปผลการเรียนรู้ ( = 3.50 , S.D. = 0.72) 
                   3.3 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  พบว่า ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านการเขียนรายงาน  ( =4.67 , S.D. = 0.26) ด้านการจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ ( =4.60 , S.D. = 0.39) และด้านสาระสำคัญ  ( =4.58 , S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด              
 
 
3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ( =4.13 , S.D. = 0.64) ด้านการนำเสนอผลงาน        ( =4.15 , S.D. = 0.31) และ ด้านสาระการเรียนรู้/เนื้อหา ( =4.24 , S.D. = 0.41)
          3.4 ผลการประเมินโครงงานการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ( =4.65 , S.D. = 0.34)  ด้านประโยชน์ของโครงงาน ( =4.62 , S.D. = 0.40)  ด้านคุณลักษณะของผู้ทำโครงงาน ( =4.52 , S.D. = 0.40)
ด้านเนื้อหาของโครงงาน ( =4.51 , S.D. = 0.26)  ด้านการพบที่ปรึกษา ( =4.50 , S.D. = 0.67) 
                   3.5 ผลการประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด พบว่า ด้านทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ( =2.63 ,             S.D. = 0.32)  ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง  ( = 2.63 , S.D. = 0.32)  ด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ( =2.55 , S.D. = 0.24) ด้านทักษะการป้องกันและเคารพตนเอง  ( = 2.55 , S.D. = 0.24) 
                4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
          4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนโครงงานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาต่ำที่สุด พบว่า ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ( = 4.58 , S.D. = 0.30)          ด้านผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ( = 4.58 , S.D. = 0.32) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ MINE     ( = 4.43 , S.D. = 0.15)  ด้านผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ ( = 4.41 , S.D. = 0.29)    ด้านการสังเกตการณ์ ( = 4.27 , S.D. = 0.39) 
          4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนของครูผู้สอนโครงงานตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพล   พิทยาคม โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้              ( = 4.65 , S.D. = 0.34) ด้านการฝึกทักษะปฏิบัติ ( = 4.57 , S.D. = 0.33) ด้านความรู้ความเข้าใจ    ( = 4.50 , S.D. = 0.46)
          4.3 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของครูหลังจากทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด พบว่า กระบวนการเรียนรูตามองคประกอบของรูปแบบ SMART Model มีความเหมาะสม  (  = 4.44 , S.D. = 0.31) และ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  (  = 4.35 , S.D. = 0.24)
          4.4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์  ( = 4.69 , S.D. = 0.25) ด้านความเหมาะสม ( = 4.63 , S.D. = 0.27) ด้านความสอดคล้อง ( = 4.63 , S.D. = 0.39) และด้านความเป็นไปได้ ( = 4.60 , S.D. = 0.35)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐาน บูรณาการเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Development of learning management models in geography courses S32102 26/พ.ค./2565
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย SIPEP Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2/ก.พ./2565
      การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28/ม.ค./2565
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา 28/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 28/ม.ค./2565