[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : กุสลิน มูลกัน
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 726    จำนวนการดาวน์โหลด : 85 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  รายวิชา            ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา  ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102   ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน  24  คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน 2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ฯ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test Dependent
   ผลการวิจัย  พบว่า 
              1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชา   ท21102   ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้านฯ   มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2
=   84.58/82.76 และค่าดัชนีประสิทธิผล  =  0.68   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
            2.  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1                                   
                  (1)  ผลการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา   ท21102   ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน พบว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
               (2)  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา   ท21102   ภาษาไทยพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
            3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  หน่วยการเรียนรู้ :  พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้านฯ ภาพโดยรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (= 4.32,   S.D. = 0.61)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย SIPEP Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2/ก.พ./2565
      การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28/ม.ค./2565
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา 28/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 28/ม.ค./2565
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 28/ม.ค./2565