[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 วงเดือน รุมฉิมพลี . 2561. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model)( อ่าน : 737 / ดาวน์โหลด : 561 ) เจ้าของ นางวงเดือน รุมฉิมพลี
2/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกลยุทธ์การอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 779 / ดาวน์โหลด : 561 ) เจ้าของ นางวงเดือน รุมฉิมพลี
2/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 1017 / ดาวน์โหลด : 202 ) เจ้าของ นางจันทิมา ไปดี
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 588 / ดาวน์โหลด : 483 ) เจ้าของ นางสมันตชิดา ฦาชา
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1181 / ดาวน์โหลด : 479 ) เจ้าของ นางสุกัลยา แววไธสง
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ( อ่าน : 1081 / ดาวน์โหลด : 491 ) เจ้าของ นางสุกัลยา แววไธสง
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 1031 / ดาวน์โหลด : 452 ) เจ้าของ นางบัวไข บุญอนันต์
27/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำประพันธ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( อ่าน : 915 / ดาวน์โหลด : 560 ) เจ้าของ นางนงค์นาฏ ภาวะโคตร
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมีด้วยชุดกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 888 / ดาวน์โหลด : 557 ) เจ้าของ ณิชาภัทร พรรณขาม
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 932 / ดาวน์โหลด : 547 ) เจ้าของ นางรัตติญา รังเสนา
11/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
41 การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ( อ่าน : 972 / ดาวน์โหลด : 171 ) เจ้าของ นางบัวไข บุญอนันต์
31/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ( อ่าน : 1019 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางบัวไข บุญอนันต์
31/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยม หลัก 12 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( อ่าน : 568 / ดาวน์โหลด : 231 ) เจ้าของ นายอนันต์ ธรรมทอง
2/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
44 รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา( อ่าน : 577 / ดาวน์โหลด : 235 ) เจ้าของ นายอนันต์ ธรรมทอง
2/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 634 / ดาวน์โหลด : 226 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
2/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
46 รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1519 / ดาวน์โหลด : 1566 ) เจ้าของ นางปารีณา ศิริพูล
18/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่ามรดกไทย วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1083 / ดาวน์โหลด : 1145 ) เจ้าของ นางปารีณา ศิริพูล
18/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิค KWL-Plus เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 6112 / ดาวน์โหลด : 1482 ) เจ้าของ นางสุภาวดี โพธิปัสสา
28/ต.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 1154 / ดาวน์โหลด : 974 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
25/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 การพัฒนางานวิชาการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 2590 / ดาวน์โหลด : 526 ) เจ้าของ นางสาวบัวไข บุญอนันต์
24/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>