[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางมณเทียร สุริยา
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 938    จำนวนการดาวน์โหลด : 98 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง        การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
                     พอเพียงเรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย            นางมณเทียร  สุริยา
โรงเรียน       พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย         2561
 
                                                                                             บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป    (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)    ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples)
          ผลการวิจัยพบว่า
          1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง      เรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 86.47/87.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.67
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
          สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 25/ส.ค./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism Theory) ร่วมกับรูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT’S Learning System) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16/ส.ค./2564
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 24/ก.พ./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป