[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางวิทชรียา ทองผาย
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 816    จำนวนการดาวน์โหลด : 463 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 31 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง  การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  แบบทดสอบย่อยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อ (P) ตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.60 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 แบบวัดทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent
          ผลการศึกษาพบว่า
              1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 88.24/84.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
              2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ .7059 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.59
              3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
              4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
              การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอยู่ในระดับมาก  บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาทุกประการและสามารถนำไปใช้ในการเรียนสอนได้เป็นอย่างดี 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 25/ส.ค./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism Theory) ร่วมกับรูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT’S Learning System) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16/ส.ค./2564
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 24/ก.พ./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป