ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของผลงาน : นางเพชรวราภรณ์ กางการ
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เข้าชม : 333    จำนวนการดาวน์โหลด : 88 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
            ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
                      ผู้ประเมิน     นางเพชรวราภรณ์  กางการ
                   
                        ปีที่พิมพ์      2566
 
                การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  2) เพื่อพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและ 4) เพื่อศึกษาการประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น         กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 142 คน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ตัวแทนนักเรียนห้องละ 1 คน จำนวน 75 คน ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 25 คน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน จำนวน   75 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เนื้อหา
 
          ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
 
              1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนมาจากหลายพื้นที่ที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียน การมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจึงมีความจำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียน และการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองได้ทุกช่องทาง เนื่องจากข้อมูลนักเรียนไม่ชัดเจนทำให้การกำกับติดตามพฤติกรรมระหว่างครูกับผู้ปกครองมีประสิทธิภาพต่ำ ส่งให้การประเมินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุด โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการนำรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานให้บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติตาม มีความพึงพอใจ และนำไปใช้จนส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผล และโรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
              2. ผลการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิด  ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 36 ตัวชี้วัด ดังนี้  1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มี 6 ตัวชี้วัด              2) การคัดกรองนักเรียน มี 6 ตัวชี้วัด 3) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน มี 7 ตัวชี้วัด  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา มี 9 ตัวชี้วัด  และ 5) การส่งต่อ มี 8 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณผลการประเมินความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
            3. ผลการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปใช้พบว่า ผลการดำเนินงานก่อนใช้ปแบบอยู่ในระดับปานกลาง  หลังใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
            4. การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
และ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิผล ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8/มี.ค./2567
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Smart Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19/ส.ค./2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป