ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เจ้าของผลงาน : นางเรณู นันททิพรักษ์
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เข้าชม : 806    จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       2) สร้างและพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3) ทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4) ประเมินและรับรองการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                    ปีการศึกษา 2565 จำนวน 143 คน ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3,157 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 341 คน ได้มาโดยใช้ตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินในแต่ละระยะของการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย      
            ผลการวิจัย พบว่า
                         1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (m = 3.66 , s = 0.78) และต้องการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม               ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.66 , s = 0.47)
                    2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้                 ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (IOC = 1.00) ปัจจัยนำเข้า (IOC = 1.00) กระบวนการของรูปแบบ (IOC = 1.00) ผลลัพธ์ (IOC = 1.00) รองลงมา หลักการของรูปแบบ (IOC = 0.80) และผลผลิต (IOC = 0.80)
          3. ผลการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ                ที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด                  (m = 4.62 , s = 0.53)
                    3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.64 , s = 0.50)
                    3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.65 , S.D. = 0.48)
          4. ผลการประเมินและรับรองการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้              ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด (m = 4.70 , s = 0.30)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title:               Developing a model for being an innovative learning organization in                       the 21st century at Muang Phon Phitthayakhom School.
Researcher:     Mrs. Renu Nantatipparak
Year:               2022
 
Abstract
 
          The objectives of this research are to 1) study the conditions and needs related to the development of a model for being an innovative learning organization in the 21st century at Muang Phon Pittayakhom School 2) create and develop a model for being an innovative organization. Learning in the 21st Century of Muang Phon Pittayakhom School 3) Experiment with the development of an innovative organization model for learning in the 21st Century of Muang Phon Pittayakhom School 4) Evaluate and certify the development of an innovative organization model. Learning innovations in the 21st century at Muang Phon Phitthayakhom School This research is research and development (Research and Development). The target group includes 143 teachers of Muang Phon Pittayakhom School, academic year 2022. The population includes 3,157 students in Mathayom 1-6 of Muang Phon Pittayakhom School, academic year 2022. The sample group includes 341 students in Mathayoms 1-6 were obtained using the Krejcie and Morgan table (Krejcie and Morgan, 1970) and simple random sampling. The tools used in the research included questionnaires. and assessment forms in each phase of the research Statistics used in quantitative data analysis include percentages, averages, and standard deviations. Present information using tables and lectures.
          The research results found that
                  1. Results of the study of the current conditions and needs related to the development of the model for being an innovative learning organization in the 21st century of Muang Phon Phitthayakhom School. The results of the analysis of the current situation in the development of the model for being an innovative learning organization in the 21st century of Muang Phon Phitthayakhom School. Overall, it is at a high level (m  = 3.66, s = 0.78) and wants to develop the model of being an organization of innovative learning in the 21st century of Muang Phon Phitthayakhom School. Overall, it is at the highest level (m  = 4.66 , s = 0.47).
                  2. The results of the creation and development of the model for being an organization of innovative learning in the 21st century of Muang Phon Pittayakhom School include the objectives of the model (IOC = 1.00), the input factors (IOC = 1.00), the process of the model (IOC = 1.00), results (IOC = 1.00), followed by model principles (IOC = 0.80) and output (IOC = 0.80).
                  3. Results of the trial of the development of the organizational model of learning innovation in the 21st century at Muang Phon Phitthayakhom School. Overall, the mean suitability was at the highest level (m  = 4.62 , s = 0.53).
                      3.1 Teacher satisfaction assessment results Overall, the average satisfaction level was at the highest level (m  = 4.64, s = 0.50).
                      3.2 Student satisfaction assessment results Overall, the average level of satisfaction was at the highest level (= 4.65, S.D. = 0.48).
                  4. Results of the evaluation and certification of the development of the model for being an innovative learning organization in the 21st century of Muang Phon Phitthayakhom School. Overall, it has the most appropriate level (m  = 4.70, s= 0.30)
 
 
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8/มี.ค./2567
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Smart Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19/ส.ค./2566