ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 805
พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

   
 
  ปี 2566 
  รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาค 3 "เมืองเลยเกมส์" ระหว่างวันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเลย 
  
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ชื่อผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1 นางสาวศรสวรรค์ หูตินุ เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 ม.หญิง รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 3 "เมืองเลยเกมส์' 3 - 16 มิถุนายน 2566  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2 นางวิชิดา ด้วงศาลา เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 ม.หญิง รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 3 "เมืองเลยเกมส์' 3 - 16 มิถุนายน 2566  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

  
  


ลำดับ              

             
                 
        ชื่อ-สกุล                                                                                           

           ผลงานปี พ.ศ. 2566                                           

              ระหว่างวันที่   หน่วงงานที่จัด       หมายเหตุ

1

  

นางสาวศรสวรรค์ หูตินุ 

                  

รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9

 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 3 x 800  เมตร 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

******************************************************************

รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "เมืองเลยเกมส์"

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สามพร้าว) 

จังหวัดอุดรธานี

เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400  เมตร  หญิง

6-10 เมษายน 2566

12-18 มิถุนายน 2566


อบจ. จันทบุรีจังหวัดเลย

2

นางสาววิชิดา ด้วงศาลา 

เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 3 x 800  เมตร 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

********************************************************************

รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "เมืองเลยเกมส์"

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สามพร้าว) 

จังหวัดอุดรธานี

เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400  เมตร  หญิง

6-10 เมษายน 2566

12-18 มิถุนายน 2566


อบจ. จันทบุรี

จังหวัดเลย


ลำดับ 

     ชื่อ-สกุล            ผลงานปี พ.ศ. 2565             ระหว่างวันที่       หน่วงงานที่จัด        หมายเหตุ
1

นายจตุรภัทร ปะกาวะรัง

นายอภิรักษ์ สมมิตร

นายณัฐวุฒิ หัลละชัย

นายทินกร อาจวงษ์

นายปฐพี ดวงกา

นายพีรพัฒน์ อารีวงษ์

นายธนโชติ ไทยวังชัย

นายธีรภาพ มะทิตา

นายรณชัย ไชยไข

นายธีรวัฒน์ เหลาเกตุ

นายเกรียงศักดิ์ คำเวบุญ

นายธีรนันท์ เล่าเรียน

นายทวีทรัพย์ ธนโชติฤชุวงษ์

นายปฎิพล อิ้มแตง

นายธนภัทร ช่างปรุง

นายภูริภัทร ไชยทิศ

นายอลงกรณ์ ราช้อน

นายภาคภูมิ ธุระศักดิ์

นายวีระภัทร ประทุมวงษ์

นายกรวุฒิ ทศบุญไชย

นายธิติวัฒน์ แลภูเขียว

นายกษิดิ์เดช ภูกิ่งงาม

นายมณฑล คำมูล

นายจักรพันธ์ โตมาชา

นายนรินทร  เชื่อฉลาด

นายวีรภัทร ประทุมวงษ์

นายคฑาวุธ พรมวันนา

นายสอง โพธิ์ศรีเมือง

นายพูนสุข ชินบุตร

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่๔๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น

รุ่นอายุ  ๑๘ ปี ชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่๔๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

รอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันที่ ๔ 

จ.มหาสารคาม

รุ่นอายุ  ๑๘ ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

รุ่นอายุ  ๑๘ ปี ชนะเลิศ

การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย

2

ด.ช.นิรัช  แก่นบุดดี

ด.ช.ชินวัต  ทับซ้าย

ด.ช.กิตติทัด  แกะขุดทด

ด.ช.สิทธิศักดิ์ ผาดาสิทธิ์

ด.ช.เกรียงไกร พุฒจันทร์

ด.ช.รัฐมงคล เจริญวงษ์

ด.ช.ศิริวัฒน์ สมบุตร

ด.ช.อภิเดช โควิ

ด.ช.จิรภัทร ภานะสิทธิ์

ด.ช.ธนภัทร พิดตาฝ้าย

ด.ช.ธนภัทร ยามี

ด.ช.ณัฐพงษ์ สุวรรณศรี

ด.ช.ธีรชัย ก่อแก้ว

ด.ช.รัฐศาสตร์ เขตบำรุง

ด.ช.อนุรักษ์ พะละ

ด.ช.บุญฤทธิ์ ระภักดี

ด.ช.รักขัตติกุล อาษาธง

ด.ช.ณัฐนนท์ สัพโส

ด.ช.จิตวิสุทธิ์  พงษ์ทวี

ด.ช.เอกรัตน์  ยมมา

ด.ช.กรวิชญ์  กางถิ่น

ด.ช.ธนาวุฒิ พรมหลวงศรี

ด.ช.เกษมศักดิ์  เกิดมงคล

ด.ช.เกียรติศักดิ์  ใยกลาง

ด.ช.นพดล  บุดดา

ด.ช.ปัณณธร  บุญมาก

ด.ช.ฉัตราวุธ   สุจริต

ด.ช.ณัฎฐนันท์ สีกลับ

ด.ช.ศิริโชค  ชินเกตุ

ด.ช.วชิรพล  กุญชะโร

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL 

NO-L CUP 2023 Inspired by Thai PBS ชิงแชมป์

แห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 15 ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยลำดับ

     ชื่อ-สกุล       ผลงานปี พ.ศ. 2564         ระหว่างวันที่     หน่วงงานที่จัด     หมายเหตุ

1

1.การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น 

 ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 3

2

2. การแข่งขันฟุตบอล “ศิลาคัพ” รุ่นอายุไม่เกิน 

17 ปี ณ สนามหญ้าเทียมเดอะฟุตบอลคลับบ้านไผ่ 

ชนะเลิศ

3

การแข่งขันฟุตบอลบ้านไผ่คัพ U18 

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะทีฟุตบอลคลับบ้านไผ่ 

ชนะเลิศ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566