ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมครูผู้สอน ( 1/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  นายสุวิไชย  ศรีเสน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน  ตามโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบคัดเลือก  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ประจำปี 2561 ( 16/พ.ค./2561 )
    ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  ได้พบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวารีวัลเลย์รีสอร์ท  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานพิธีเปิด
เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ( 11/พ.ค./2561 )
    ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  ปลัด อบจ.
ขอนแก่น  นางพัฒนาวดี   วิริยปิยะ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  อบจ.ขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560  -  เดือนกันยายน  2561  
 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
งานพัฒนาเว็บไซด์ ( 10/พ.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซด์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ประจำปี 2561
ประชุมวางแผนประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2560 ( 12/มี.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  กลุ่มงานนิเทศฯ  จัดประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานในการประชุม  และ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์
ทดสอบทักษะการอ่านการเขียน นักเรียน อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ฯ ( 12/มี.ค./2561 )
    วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561  สำนักการศึกษาฯ  จัดโครงการทดสอบทักษะการอ่านการเขียน  นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ประจำปี 2560  ณ  หอประชุมศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น
ประชุมโรงเรียนต้นแบบฯ โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ในโครงการ Chevron ( 12/มี.ค./2561 )
    วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  และนางสาววรรณภา  สมตา  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุมหัวข้อ "การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ (School  Improvement)"  และสังเกตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียในโครงการ Chevron  Enjoy  Science
นิเทศ ติดตาม โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2560 ( 6/ก.พ./2561 )
    เมื่อวันที่  29 มกราคม  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มงานนิเทศฯ  ออกนิเทศ  ติดตาม  โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ประจำปี 2560  จำนวน 18  โรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3 ( 6/ก.พ./2561 )
    เมื่อวันที่ 21 - 23  มกราคม  2561  กลุ่มงานนิเทศฯ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ระยะที่ 3  ณ  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  และเข้าสังเกตการสอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลงานและคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ( 6/ก.พ./2561 )
    เมื่อวันที่ 11 – 12  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานประเมินผลงานและคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/14 -> [จำนวน 131 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 >>