ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ( 5/ก.ย./2561 )
    ในวันที่ 1 กันยายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 5/ก.ย./2561 )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประชุมแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการ Chevron Enjoy Science ( 21/ส.ค./2561 )
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  ร่วมการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ  ดร.เกศรา  อมรวุฒิวร  ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  Pro.Tom  Coran,  Pro.William  Bill  Stround  จาก Teacher  college,  Columbia  University.  ในโครงการ Chevron  Enjoy  Science
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานพิธีเปืิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
โครงการประกวด ละครเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ( 12/มิ.ย./2561 )
    
ประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ  โดยหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตังวานิชกพงษ์  เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2561  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับสังกัด  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ
แข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมฯ รอบคัดเลือก 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 8 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  และสนามแข่งขันโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการท้องถิ่น ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 5 มิถุนายน 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  พบปะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรม 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 2 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 >>