[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 119 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 133 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นางพรรณี เถาทิพย์
26/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 237 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางพรรณี เถาว์ทิพย์
21/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 868 / ดาวน์โหลด : 643 ) เจ้าของ นางอาทิยา ขาวประภา
29/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 902 / ดาวน์โหลด : 155 ) เจ้าของ นางอาทิยา ขาวประภา
26/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2324 / ดาวน์โหลด : 651 ) เจ้าของ นางศิริพร เหง้าศรี
23/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1993 / ดาวน์โหลด : 520 ) เจ้าของ นางศิริพร เหง้าศรี
23/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ( อ่าน : 776 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นางสาวจันทนา นามโยธา
12/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ( อ่าน : 772 / ดาวน์โหลด : 85 ) เจ้าของ นางสาวจันทนา นามโยธา
13/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐาน บูรณาการเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Development of learning management models in geography courses S32102 ( อ่าน : 893 / ดาวน์โหลด : 106 ) เจ้าของ นางฐิตารีย์ ศรีพรหม
26/พ.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย SIPEP Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2120 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นางหมอกฟ้า ที่รัก
2/ก.พ./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 3316 / ดาวน์โหลด : 282 ) เจ้าของ นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ( อ่าน : 3787 / ดาวน์โหลด : 236 ) เจ้าของ นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2910 / ดาวน์โหลด : 274 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 3074 / ดาวน์โหลด : 348 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2196 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นางหมอกฟ้า ที่รัก
9/ธ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1137 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ กุสลิน มูลกัน
25/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism Theory) ร่วมกับรูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT’S Learning System) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1044 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ กุสลิน มูลกัน
16/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1382 / ดาวน์โหลด : 236 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>