ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เจ้าของผลงาน : นางเรณู นันททิพรักษ์
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เข้าชม : 772    จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง:          การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด                        ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้วิจัย:            นางเรณู นันททิพรักษ์
ปีที่วิจัย:           2564
บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  2) การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ) 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ประชากรได้แก่ 1) ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 148 คน  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,138 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 148 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับครู แบบถามสำหรับนักเรียน แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย
          ผลการวิจัยพบว่า
          1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (m = 3.56 , s = 0.84) ความต้องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.66 , s = 0.48)
           2. ผลการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.67 , s = 0.52)
           3. ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.64 , s = 0.80)
          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความ                  พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66 , S.D. = 0.49)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title:             Academic administration of Muang Phon Pittayakhom School under                     the epidemic situation of the coronavirus 2019 (COVID - 19)
Researcher:    Mrs. Renu Nantatipparak
Year:             2021
Abstract
 
          The purposes of this research are to 1) study the current conditions and needs of academic administration of Muang Phon Phitthayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19) 2) Development of academic administration of Muang Phon Pittayakhom School Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19) 3) Study teachers' satisfaction with the academic administration of Muang Phon Phitthayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19) ) 4) Study student satisfaction with the academic administration of Muang Phon Phitthayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), the population includes: 1) teachers at Muang Phon Pittayakhom School, academic year 2021, number 148 people 2) students in Mathayom 1-6, Muang Phon Pittayakhom School, academic year 2021, number 3,138 people The target group includes 148 teachers of Muang Phon Pittayakhom School, academic year 2021, 120 students in Mathayoms 1-6, obtained by simple random sampling (Sample Random Sampling). The tools used in the research include a questionnaire for teachers. Question form for students Questionnaire for experts Statistics used in quantitative data analysis include percentages, averages, and standard deviations. Present information using lecture tables.
          The research results found that
          1. Results of the study of the current condition and needs of academic administration of Muang Phon Pittayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), the current condition of the academic administration of Muang Phon Pittayakhom School Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), the overall level is at a high level (m = 3.56 , s = 0.84) The need for academic administration of Muang Phon Pittayakhom School Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), the overall level is at the highest level (m = 4.67 , s = 0.52)
          2. Results of the development of academic administration of Muang Phon Phitthayakhom School Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), the overall level of appropriateness is at the highest level (m = 4.67 , s = 0.52)
          3. Teachers are satisfied with the academic administration of Muang Phon Pittayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19, overall the average level of satisfaction was at the highest level (m = 4.64 , s = 0.80)
          4. Students are satisfied with the academic administration of Muang Phon Phitthayakhom School. Under the situation of the spread of the coronavirus 2019 (COVID - 19), overall there is an average of Satisfaction is at the highest level (= 4.66 , S.D. = 0.49)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20/พ.ค./2567
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 18/มี.ค./2567
      การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 8/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 11/ก.พ./2567