ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 29/มี.ค./2564 )

     
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการบริหารงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามโครงสร้าง 4 ฝ่ายได้รับการพัฒนา ได้สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคการทำงานของสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน โดยการจัด อบรมจำนวน 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รุ่นที่ 2 วัน วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริการ
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายปกครอง   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1497)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1503)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1458)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1477)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1467)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1430)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1422)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 7 รูปภาพ]
<< 1 >>