ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 222 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นายจักรี ฦาชา
20/พ.ค./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 516 / ดาวน์โหลด : 193 ) เจ้าของ นางเพชรวราภรณ์ กางการ
24/มี.ค./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 393 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ นางเพชรวราภรณ์ กางการ
24/มี.ค./2567
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ( อ่าน : 399 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
18/มี.ค./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)( อ่าน : 829 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
8/มี.ค./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
8/มี.ค./2567
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ( อ่าน : 930 / ดาวน์โหลด : 297 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
11/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ( อ่าน : 590 / ดาวน์โหลด : 251 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
11/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม( อ่าน : 300 / ดาวน์โหลด : 94 ) เจ้าของ นายดำรง ศิริมาลา
8/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม( อ่าน : 291 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นายดำรง ศิริมาลา
8/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 848 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
3/ก.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันโรคาทัศนาเมืองขอนแก่น ตามแนวคิด 5W1H ร่วมกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 859 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
31/ส.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา( อ่าน : 594 / ดาวน์โหลด : 105 ) เจ้าของ นางสุลัดดา สุริยะศรี
27/ส.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Smart Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 788 / ดาวน์โหลด : 103 ) เจ้าของ นางสุลัดดา สุริยะศรี
19/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 977 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 939 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( อ่าน : 944 / ดาวน์โหลด : 107 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 1036 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 1102 / ดาวน์โหลด : 157 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 709 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ นางพรรณี เถาทิพย์
26/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>