ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ( อ่าน : 140 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
11/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ( อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายประจักษ์ บรรยง
11/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม( อ่าน : 59 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นายดำรง ศิริมาลา
8/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ นายดำรง ศิริมาลา
8/ก.พ./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 537 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
3/ก.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันโรคาทัศนาเมืองขอนแก่น ตามแนวคิด 5W1H ร่วมกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 502 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
31/ส.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา( อ่าน : 355 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นางสุลัดดา สุริยะศรี
27/ส.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Smart Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 502 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสุลัดดา สุริยะศรี
19/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 713 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 665 / ดาวน์โหลด : 92 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( อ่าน : 665 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
13/มิ.ย./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 709 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ( อ่าน : 755 / ดาวน์โหลด : 115 ) เจ้าของ นายดำรง อ่อนอภัย
29/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 501 / ดาวน์โหลด : 114 ) เจ้าของ นางพรรณี เถาทิพย์
26/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 596 / ดาวน์โหลด : 100 ) เจ้าของ นางพรรณี เถาว์ทิพย์
21/มี.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1419 / ดาวน์โหลด : 712 ) เจ้าของ นางอาทิยา ขาวประภา
29/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1443 / ดาวน์โหลด : 228 ) เจ้าของ นางอาทิยา ขาวประภา
26/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2712 / ดาวน์โหลด : 733 ) เจ้าของ นางศิริพร เหง้าศรี
23/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2289 / ดาวน์โหลด : 609 ) เจ้าของ นางศิริพร เหง้าศรี
23/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ( อ่าน : 1274 / ดาวน์โหลด : 160 ) เจ้าของ นางสาวจันทนา นามโยธา
12/ส.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>