ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ( อ่าน : 4165 / ดาวน์โหลด : 290 ) เจ้าของ นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 3251 / ดาวน์โหลด : 320 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม( อ่าน : 3259 / ดาวน์โหลด : 394 ) เจ้าของ นางเรณู นันททิพรักษ์
28/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 การพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2538 / ดาวน์โหลด : 209 ) เจ้าของ นางหมอกฟ้า ที่รัก
9/ธ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1317 / ดาวน์โหลด : 214 ) เจ้าของ กุสลิน มูลกัน
25/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism Theory) ร่วมกับรูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT’S Learning System) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1235 / ดาวน์โหลด : 213 ) เจ้าของ กุสลิน มูลกัน
16/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1572 / ดาวน์โหลด : 281 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1252 / ดาวน์โหลด : 259 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
29 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนา( อ่าน : 1328 / ดาวน์โหลด : 254 ) เจ้าของ นางณกันยา ไวคำ
24/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียดการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช( อ่าน : 1855 / ดาวน์โหลด : 285 ) เจ้าของ นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
26/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2347 / ดาวน์โหลด : 298 ) เจ้าของ นางมณเทียร สุริยา
21/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2246 / ดาวน์โหลด : 285 ) เจ้าของ นางมณเทียร สุริยา
21/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3269 / ดาวน์โหลด : 330 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 3036 / ดาวน์โหลด : 283 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 การพัฒนากิจกรรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 3185 / ดาวน์โหลด : 272 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมั ( อ่าน : 2040 / ดาวน์โหลด : 291 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2142 / ดาวน์โหลด : 280 ) เจ้าของ นายสุเทพ อ้นอมร
6/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2001 / ดาวน์โหลด : 269 ) เจ้าของ นายสุเทพ อ้นอมร
6/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2195 / ดาวน์โหลด : 289 ) เจ้าของ นายจักรี ฦาชา
31/พ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ( อ่าน : 2018 / ดาวน์โหลด : 275 ) เจ้าของ นายจักรี ฦาชา
25/พ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>