ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของผลงาน : นางเพชรวราภรณ์ กางการ
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เข้าชม : 438    จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
                      ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน
                                      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
                                     
                      ผู้ประเมิน     นางเพชรวราภรณ์  กางการ 
                                     
                        ปีที่พิมพ์      2566
 
 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามแบบ CIPPIEST Model ครอบคลุม 8 ด้านของโครงการ คือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product) ) ด้านผลกระทบ (Impact)  ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ  ด้านการส่งต่อ (Transportability)  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ผู้บริหารและครู จำนวน 138 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 316 คน และนักเรียน จำนวน 316 คน ซึ่งได้ ผู้ประเมินได้ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product) ) ด้านผลกระทบ (Impact)  ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ  ด้านการส่งต่อ (Transportability)  จำนวน 81 ข้อ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน จำนวน 10 ข้อ มี 3) การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการสัมภาษณ์  จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
    1) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามแบบ CIPPIEST Model ครอบคลุม 8 ด้านของโครงการ คือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product) ) ด้านผลกระทบ (Impact)  ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ  ด้านการส่งต่อ (Transportability) โดยทั้ง 8  ด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.17)    
            2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20/พ.ค./2567
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 18/มี.ค./2567
      การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 8/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 11/ก.พ./2567


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป