ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

เจ้าของผลงาน : นายประจักษ์ บรรยง
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เข้าชม : 398    จำนวนการดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษา             สู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  และ4)เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  ลำดับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 (ร่าง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้วิจัยและคณะครูในโรงเรียน ส่วนที่ 2 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตาม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินพฤติกรรมคนดี 3 ประการของผู้เรียนได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิติดี ก่อนและหลังใช้รูปแบบ ขั้นตอนที่ 4  ประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด                โดยการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านหลักสูตร (3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ที่สร้างขึ้นมี 7 องค์ประกอบได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การบริหารจัดการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการเสริมพิเศษ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (4) พฤติกรรมบ่งชี้คนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิตดี (5) กระบวนการบริหารการสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (BTH Model) B = พฤติกรรมที่บ่งชี้คนดีที่ต้องการพัฒนา (Behavior) T = การทำงานเป็นทีม (Team)  H = การสนับสนุนและเกื้อกูล  (6) การประเมินผล 
 (7) เงื่อนไขความสำเร็จ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมคนดี 3 ประการของผู้เรียน ได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิตดี ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด หลังใช้รูปแบบมีผลการประเมินในระดับดีสูงกว่าผลการประเมินก่อนใช้รูปแบบ และ 4) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20/พ.ค./2567
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 18/มี.ค./2567
      การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 8/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 11/ก.พ./2567


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป