ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

เจ้าของผลงาน : นายดำรง อ่อนอภัย
พุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เข้าชม : 934    จำนวนการดาวน์โหลด : 115 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2) เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน และ 3) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน จ านวน 25 คน นักเรียนโรงเรียน โนนหันวิทยายน จ านวน 151 คน ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างทีม 2) การก าหนด แนวทางแก้ปัญหา 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 4) การสังเกตชั้นเรียนและรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนคิด และ 6) การายงานผล จ านวน 2 วงรอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินจ านวน 5 ฉบับ แบบบันทึกการศึกษาการเปิดชั้นเรียน จ านวน 4 ฉบับ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 1.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (µ = 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.77) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.63) ข 1.2 ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีศักยภาพ ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการพัฒนาชุมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน มีองค์ประกอบหลัก 5 ขั้นตอน คือ 1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2) ที ม ร่ ว ม แ ร ง ร่ ว ม ใ จ(Collaborative Teamwork) 3) การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective Focus on Student Learning) 4) การชี้แนะการปฏิบัติ (De Privatized Practice) 5) การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflective Dialogue) 2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนจากกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2.2.1 ครูผู้สอนเข้าใจบริบทของรายวิชา และจุดเน้นส าคัญในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น จากการได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา สาระการเรียนรู้ที่ส าคัญของเนื้อหาความรู้ การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียน การสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ การวางแผนออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2.2.2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ร่วมกับประสบการณ์ของสมาชิกทีมชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้สอนที่เป็นสมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยังได้เห็นตัวอย่างที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนสมาชิก ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ในชั้นเรียนของตนเองได้ 2.2.3 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลา เนื้อหา ผู้เรียน สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้ ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ส่งผลให้การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้ ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงจุด จากการมีสมาชิกชุมชน แห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ ก าลังใจ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร มีการสื่อสารทางบวก จากทีมครูผู้สอนด้วยกัน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทุกขั้นตอนของผู้บริหารสถานศึกษา 2.2.4 ลดความโดดเดี่ยวและเพิ่มความมั่นใจของครูผู้สอน ซึ่งจากเดิมที่ผู้สอนแต่ละ คนคิดวางแผนการสอนเพียงคนเดียว เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ ก็แก้ปัญหาเพียงผู้เดียว การปรึกษาหารือกัน เพื่อพัฒนาการสอนยังมีน้อย เปลี่ยนมาเป็นการร่วมมือในการคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน โดยการร่วม ค วางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมศึกษาชั้นเรียน และร่วมสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาอย่าง สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน 3.1 พฤติกรรมนักเรียนด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พฤติกรรมการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความอยากรู้อยากเห็น ในการเรียนรู้มากขึ้น โดยมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.83) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัญหาอื่นได้โดยมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก (µ = 3.86) 3.2 นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 41.23 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 60.93 รองลงมาคือกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปศึกษา นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 58.94 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม น้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ ร้อยละ 20.53 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (µ = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียนทราบ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.90) และข้อที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 4.30

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20/พ.ค./2567
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 18/มี.ค./2567
      การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 8/มี.ค./2567
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 11/ก.พ./2567


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป