ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางพรรณี เถาทิพย์
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เข้าชม : 326    จำนวนการดาวน์โหลด : 72 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา พรรณี เถาทิพย์

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต้าบลบ้านขาม อำเภอน้าพอง

จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิคKWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 คน แบบแผนการวิจัย คือ แบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) โดยใช้แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากสูตร E1 / E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) สาระส้าคัญ 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ประกอบด้วย ขั้นน้าเข้าสู้บทเรียน ขั้นน้าเสนอบทเรียน (โดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย ขั้นวัดและประเมินผล และขั้นยกย่องให้รางวัลกลุ่มที่ประสบความส้าเร็จ 6) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล 8) ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริการ/ผู้บริหาร 9) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 10) แบประเมินด้านความรู้/ด้านทักษะกระบวนการ/ด้านคุณลักษณะ 11) ใบความรู้ 12) ใบกิจกรรม 13) แบบทดสอบหลังเรียนและ 14) เฉลยใบกิจกรรม/แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้ และประสบการณ์เดิมของตนออกมา และสิ่งที่นักเรียนเขียนสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในการเรียนรู้ มีการจัดระบบข้อมูล ประเมินสรุปและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/81.04

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 , S.D. =0.64)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ก.ย./2566
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันโรคาทัศนาเมืองขอนแก่น ตามแนวคิด 5W1H ร่วมกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31/ส.ค./2566
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 27/ส.ค./2566
      การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13/มิ.ย./2566
      การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13/มิ.ย./2566