ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

เจ้าของผลงาน : นางสาวจันทนา นามโยธา
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 1136    จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL COURSES OF WORK-ORIENTED EXPERIENCE CAREER ABOUT NEW AGRICULTURAL THEORY TO ENHANCE THE ESSENTIAL COMPETENCE OF THE GRADE 6 STUDENTS AT PHRAYUEN WITTAYAKARN SCHOOL 
 
บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระะการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในด้านต่อไปนี้ 3.1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน 3.2) ด้านสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3.3) ด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และ 3.4) ด้านความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ขั้นตอนการวิจัยมี 3 ระยะ ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และ    3) การศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม     2) คู่มือการใช้หลักสูตร 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1.ครูมีปัญหาในการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียน ในระดับมากที่สุด และมีความต้องการหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 2. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการแนวคิด 2) วิสัยทัศน์              3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) คำอธิบายรายวิชา 5) ผลการเรียนรู้ 6) โครงสร้างเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ 7) บทบาทของครูผู้สอน 8) บทบาทของนักเรียน 9) แนวทางการจัดการเรียนรู้10) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 11) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผลการใช้หลักสูตร พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มีคะแนนสมรรถนะสำคัญของนักเรียน    คิดเป็นร้อยละ 86.96 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ4) ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำหลัก: หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม , เกษตรทฤษฎีใหม่ , สมรรถนะสำคัญ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ก.ย./2566
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันโรคาทัศนาเมืองขอนแก่น ตามแนวคิด 5W1H ร่วมกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31/ส.ค./2566
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 27/ส.ค./2566
      การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13/มิ.ย./2566
      การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13/มิ.ย./2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป