ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
"วันรักการอ่าน สู่เมืองต้นแบบนวัตกรรมการอ่าน" ( 2/เม.ย./2564 )
    วันที่  2 เมษายน  2564  เวลา 08.30 น. ดร.พงศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "วันรักการอ่าน สู่เมืองต้นแบบนวัตกรรมการอ่าน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 2/เม.ย./2564 )
    วันที่  2 เมษายน  2564  เวลา 07.00 น.   ดร.พงศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ขึ้น     ณ  อุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดแคนวง สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน ( 29/มี.ค./2564 )
    วันที่ 26 มีนาคม  2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดแคนวง  สืบศิลป์ถิ่นอีสาน  สืบสานดนตรีแคน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 29/มี.ค./2564 )
    
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการบริหารงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามโครงสร้าง 4 ฝ่ายได้รับการพัฒนา ได้สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคการทำงานของสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน โดยการจัด อบรมจำนวน 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รุ่นที่ 2 วัน วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริการ
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายปกครอง   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 17/มี.ค./2564 )
    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั่งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย... พงศกร ภูมิบุญ
การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง ( 4/มี.ค./2564 )
     นายพงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนัการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายนำศิลป์  วิเศษ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก การทรงงานมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเองและสามารถดำเนินชีวิต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ขอรับการประเมินในครั่งนี้
จดหมายข่าวโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ( 22/ก.พ./2564 )
    
พิธีเปิดโครงการค่าย STEM ศึกษา ฯ ( 19/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 โดย นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย...พงศกร ภูมิบุญ
ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( 9/ก.พ./2564 )
    ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลาง จ.ขอนแก่น  โดย....พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( 5/ก.พ./2564 )
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น  นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>