ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ( 23/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอาคารอาคันตุกะชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  📸โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ( 3/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม   2566  เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" โดย สสส. และเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ อำเภอน้ำพอง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ฝูงบิน 237 น้ำพอง สำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น อบต.บัวเงิน รพสต.บัวเงิน ผู้นำชุมชน ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อขยายผล และร่วมมือขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" สู่การปฏิบัติการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 ( 23/ม.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติและอ่านสารนายกรัฐมนตรี ในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ( พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายวิรัติ นาคนชม ผอ.สำนักช่าง, นส.อังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ หน.หน่วยตรวจสอบภายใน นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษาฯ และบุคลากรสำนักการศึกษา เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม. ขอนแก่น
📸 โดยพงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2565 ( 31/ต.ค./2565 )
    วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:59 น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ( 7/ก.ย./2565 )
    เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางภัทราวดี เสือสาวะถี หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบเเละตามอัธยาศัย นายปิติพัฒน์ พาบุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เเละ นายราชัย โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) ( 7/ก.ค./2565 )
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น.  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น            มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2565  โดยมีนายนำศิลป์  วิเศษ ผู้อำนวนสำนักการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  นายนพคุณ ปัญญาแก้ว, นางอาซีซะห์ ว่องไว รอง ปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติ  ณ ห้องประชุมภูพานโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ ( 30/มี.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่  23 - 26 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   โดย....พงศกร   ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด 19 ( 2/มี.ค./2565 )
    นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์ มอบหมายให้รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด 19 จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนและประสบผลสำเร็จ ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีรมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธานในพิธี   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ เเละผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 7/ก.พ./2565 )
    วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น   มอบหมายให้  นายธาดา พรหมสาขา  ณ สกลนคร  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น  เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ  เเละผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น  เเละมอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับความก้าวหน้าในตำเเหน่ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน ( 31/ม.ค./2565 )
    วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 -> [จำนวน 130 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>