ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรางคณา บุรานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการในโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :043239322
Email :warangkana.buranont@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการในโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ