ชื่อ - นามสกุล :นางจิราพร ศิลปเทศ
ตำแหน่ง :กวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0818713606
Email :noi-kk2@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ